Privacy Statement

Letitre Psychotherapie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 89672194, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Letitre Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Hulpverlening 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Letitre Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten; 
 2. bezoekers van de website: letitre-psychotherapie.nl
 3. deelnemers aan (intervisie/supervisie) sessies in de praktijk;
 4. alle overige personen die met Letitre Psychotherapie contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Letitre Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. In overleg en met toestemming van cliënten worden gegenereerd door video- of geluidsopnamen. Deze opnamen worden uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden ten behoeve van de therapeut.

3. Doeleinden verwerking

Letitre Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Letitre Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Letitre Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Letitre Psychotherapie persoonsgegevens verwerken. Letitre Psychotherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Letitre Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER

Letitre Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Letitre Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Letitre Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Letitre Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement

Letitre Psychotherapie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Letitre Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Letitre Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Letitre Psychotherapie door een e- mailbericht te sturen naar info@letitre-psychotherapie.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Letitre Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Letitre Psychotherapie een e-mailbericht te sturen naar info@letitre-psychotherapie.nl. Getracht wordt dit naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).